Semazen

Semazenin Anlamı, Semazen Nedir?

Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur. Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan-ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder.
Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir. Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler Sema’ eder. Her tarikatın zikir ederken (Allah’ı anarken) kendilerine özgü bürhanları vardır. Mevleviliğin de bürhanı Sema’ dır. Semah ‘in her hareketinin anlamı vardır. Ney sesi eşliğinde dinlendiğinde  huzur verir.

Semazen Kıyafetinin Anlamı;

Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ” Tennure” denir. Kefeni simgeler. Başındaki sarık “Sikke” dir.  Mezar taşını simgeler Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır.  Sûretler aleminden, hâkikat alemine geçmeyi anlatır. Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı mezardır.   Bunu çıkartıp başlarlar. Yani yeniden doğuş. Semaya başlama amaçlarının  İnsan-ı Kâmil olmak için olduğunu söylemiştim. Anlamı  “hâkka ulaşmış insan”demektir.

Semah yaparken 4 kere selam verilir. Bu İnsan-ı Kâmil olma yolundaki 4 mertebeyi,  kapıyı temsil eder. Bunlar:

1-Şeriat
2- Tarikat
3-Marifet
4-Hakikat kapısı.

Bu dört kapıdan geçmeden kâmil insan olunmaz. Semazenlerin sağ eli göğe , sol eli yere bakar.  Bunun anlamı sağ eli Hak ‘tan alır,  yere dönük sol elle  halka verir. Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Tabi ilahi doğuş. Artık Semazenleri izlerken daha bilinçli ve o maneviyatı anlayarak izleyebilirsiniz.

gg-buton hta_buton 1

Comments are closed